Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Regulators veic siltumenerģijas pakalpojumu regulēšanu, tai skaitā, nosaka siltumenerģijas pakalpojumu tarifus euro par megavatstundu (EUR/MWh).

Norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Regulējamā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas robeža siltumapgādē parasti ir siltumtrases ievads ēkā, kur tiek izvietots siltumenerģijas skaitītājs, atbilstoši kuram tiek noteikts piegādātās siltumenerģijas apjoms un veikti norēķini par visai mājai piegādāto siltumenerģiju (EUR/MWh). Tālākos aprēķinus veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks, sadalot maksu par piegādāto siltumenerģiju, līdz ar to veidojas maksa par apkurināmās platības 1m2 apsildi.

Maksu par apkuri dzīvojamās ēkās ietekmē gan apstiprinātais siltumenerģijas tarifs, gan siltumenerģijas patēriņš, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem (piemēram - ēkas sienu siltumpretestība, siltummezgla un apkures sistēmas energoefektivitāte, apkures sistēmas regulēšanas iespējas un ļoti lielā mērā cilvēku attieksme pret siltumenerģijas patēriņu). Viens no faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir āra gaisa temperatūra. Saskaņā ar pētījumu datiem apkures sezonas laikā āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 1ºC palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%. Līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa maksa par siltumenerģiju (EUR/m2) katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas patēriņš ēkā.

Ievērojot minēto, Regulators paskaidro, ka jautājumi, kas attiecas uz siltumapgādes sistēmu, kas neatrodas piegādātāja atbildības zonā, piemēram, kā tiek veikta maksājumu sadale uz m2, nav Regulatora kompetencē, bet gan mājas pārvaldnieka kompetencē. Dzīvojamo māju pārvaldīšana nav regulējams sabiedriskais pakalpojums, līdz ar to Regulators neregulē dzīvojamo ēku pārvaldnieka darbību.

district-heating-pipeline-systems-blue.png

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs? Regulatora skaidrojums (video)

Regulatora kompetencē ir regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežai, kas ir siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu piederības un atbildības dalījuma vieta (parasti tas ir siltumtrases ievads ēkā, kur tiek izvietots siltumenerģijas skaitītājs, atbilstoši kuram tiek noteikts piegādātās siltumenerģijas apjoms un veikti norēķini) starp siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāju.

No sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežas tālāk dzīvokļu īpašumos saņemtie pakalpojumi  ir vērtējami kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumi. Karstā ūdens sagatavošana ietilpst dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībās. Arī attiecīgie rēķini par karstā ūdens sagatavošanu tiek izrakstīti pārvaldīšanas darbību ietvaros. Dzīvojamo māju pārvaldīšana nav regulējams sabiedriskais pakalpojums, līdz ar to Regulators neregulē dzīvojamo ēku pārvaldnieku darbību. Dzīvojamās mājas pārvaldnieka kompetencē ir jautājumi, kas attiecas uz siltumapgādes sistēmu, kas neatrodas siltumenerģijas piegādātāja atbildības zonā, tajā skaitā karstā ūdens sagatavošana.

district-heating-pipeline-systems-blue.png

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs? Regulatora skaidrojums (video)

Jā, siltumenerģijas zudumi ir iekļaujami siltumenerģijas apgādes tarifa izmaksās. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu sastāvdaļas un siltumenerģijas zudumu izmaksu iekļaušanu siltumapgādes pakalpojuma tarifā nosaka Regulatora izdotais lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika). Siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar Metodiku. Atbilstoši Metodikas 30.3. apakšpunktā noteiktajam, prognozējamos siltuma zudumus nosaka, izmantojot faktiskos datus un aprēķinot zudumus siltumtrasēs kā starpību starp siltuma skaitītāju mērījumu rādītājiem siltuma avota izvadā un ēku ievados, ņemot vērā energoefektivitātes pārmaiņas.