Pienākumi pret lietotāju

Print

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums nodrošināt lietotājam nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem. Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēdz rakstveidā vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

Elektronisko sakaru komersants līgumā ietver informāciju, Elektronisko sakaru likuma 22.pantā un Vispārējās atļaujas noteikumu elektronisko sakaru nozarē, noteiktajā kārtībā.

Informācija par pakalpojumu:
 • lietotājam sniegtais elektronisko sakaru pakalpojums un tā apraksts, kurā iekļauj Elektronisko sakaru likuma 22.panta 3.daļas 1.punktā noteikto informāciju
 • abonenta numurs vai adrese, elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama
 • pakalpojumu apmaksas kārtība
 • elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi
Pakalpojumu kvalitātes nosacījumi:

Elektronisko sakaru komersants līgumā iekļauj sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumus, tostarp atbilstoši deklarētajām elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām, kuru nenodrošināšanas gadījumā abonentam ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu un kas ietver vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem balss telefonijas pakalpojuma fiksētā telefonu tīklā parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
 • Bojājumu novēršanas laiks

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem balss telefonijas pakalpojuma mobilā telefonu tīklā parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
 • Maksimālais īsziņas piegādes laiks komersanta mobilajā telefonu tīklā

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem televīzijas pakalpojuma kvalitātes parametriem:

 • Minimālā attēla kvalitātes vērtība
 • Bojājumu novēršanas laiks

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem interneta pakalpojuma kvalitātes parametriem:

 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums1, kā arī maksimālais (reklamētais)2 un parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons3
 • bojājumu novēršanas laiks
 • interneta pakalpojuma pieejamība

Papildus līgumā iekļauj informāciju par procedūrām, kuras elektronisko sakaru komersants ieviesis, lai uzraudzītu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs procedūras var ietekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti.

Finger_2.pngVēršam uzmanību!
 1. Interneta pakalpojuma sniedzējam līgumā ir jānorāda minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kā arī jānodrošina, ka šāds ātrums galalietotājam ir pieejams pastāvīgi. Fiksētam interneta pakalpojumam minimālajam garantētajam pieslēguma ātrumam jābūt ne zemākam kā 20% no maksimālā pieslēguma ātruma, savukārt mobilā interneta pakalpojumam - ne zemākam kā 256kbiti/s;
 2. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātruma diapazons* raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas** vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu. 
 3. Parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons raksturo vidējā pieslēguma ātruma diapazonu*, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās noslodzes stundas**. 
*Pieslēguma ātruma diapazoni noteikti šādās robežās:
• <256 kbiti/s,
≥256 kbiti/s līdz <2 Mbiti/s,
≥2 Mbiti/s līdz <10 Mbiti/s,
≥10 Mbiti/s līdz <30 Mbiti/s,
≥30 Mbiti/s līdz <100 Mbiti/s,
≥100 Mbiti/s līdz <200 Mbiti/s,
≥200 Mbiti/s līdz <400 Mbiti/s,
≥400 Mbiti/s.

**Vislielākās noslodzes stundas ir stundas, kurās vērojama lielākā interneta lietotāju aktivitāte. Parasti tās ir vakara stundas.

Līguma darbības termiņš:
 • terminēta līguma gadījumā, norāda maksimālo līguma darbības termiņu, kas sākotnēji nepārsniedz 24 mēnešus vai 12 mēnešus
 • elektronisko sakaru pakalpojumu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma darbības termiņa pagarinājuma un pārtraukšanas nosacījumi
Līguma izbeigšanas nosacījumi:
 • elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas nosacījumi, tajā skaitā līguma izbeigšanas izmaksas
 • terminēta līguma gadījumā, komersants sniedz informāciju par paredzētajiem līgumsodiem un līguma ietvaros piešķiramo iekārtu vērtību vai nomas maksu, ja tāda paredzēta
 • ja terminēta līguma gadījumā, par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir paredzēts līgumsods, tas jānosaka proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai, sadalot to vismaz triju mēnešu periodos
informācija par elektronisko sakaru pakalpojumu maksas ierobežojumiem:
 • saziņas veids, kādā elektronisko sakaru komersants informē abonentu, ja izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana
 • informēšanas kārtība (nosacījumi, termiņi un ierobežojumi), kādā elektronisko sakaru komersants informē abonentu, kurš izmanto viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojumu, par elektronisko sakaru pakalpojumu maksas ierobežojuma sasniegšanu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana
 • kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, ja to ir pārtraucis sniegt sasniegtā maksas ierobežojuma dēļ
Galiekārtas:
 • ja lietotājam elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai nepieciešama iekārta (piemēram, dekoders), kas nav izmantojama analoģiska veida elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai no cita elektronisko sakaru komersanta, tad par to elektronisko sakaru komersants informē lietotāju pirms līguma slēgšanas, kā arī šo informāciju norāda iekārtas pirkuma vai nomas līgumā
 • ierobežojumus, ko komersants uzliek piegādāto galiekārtu lietojumam
Cita informācija:
 • strīdu izšķiršanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtība
 • informācija par trešās personas sniegto pakalpojumu iespējamu iekļaušanu rēķinā, ja maksu par šādiem pakalpojumiem iekļauj abonenta rēķinā
 • informāciju par procedūrām, kuras elektronisko sakaru komersants ieviesis, lai uzraudzītu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs procedūras var ietekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti
 • informācija par atļauju apstrādāt lietotāja datus, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 20.panta 2.punktu elektronisko sakaru komersantiem ir tiesības noteikt elektronisko sakaru tarifus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Savukārt Elektronisko sakaru likuma 60.panta pirmā daļa nosaka, ka elektronisko sakaru komersantam ir jānodrošina galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu, tarifu plānu un tarifu atlaižu atklātumu un publisko pieejamību.

Universālais pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms, kas par pieņemamu cenu pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Info_icon_1.png Saskaņā Regulatora lēmumu SIA "Lattelecom" noteiktas universālā pakalpojuma saistības, kas uzliek šādus pienākums:

 • nodrošināt personām ar pirmo invaliditātes grupu un kuras kā galiekārtas lieto teksta telefonus, un personām ar otro invaliditātes grupu šādas atlaides:
  - 100% telefona abonenta līnijas ierīkošanas maksai;
  - 100% telefona abonenta līnijas abonenta pārreģistrācijas maksai;
 • nodrošināt personām ar pirmo invaliditātes grupu un kuras kā galiekārtas lieto teksta telefonus publiskā telefonu tīkla fiksētās pieslēguma vietās šādas atlaides:
  - 75% telefona abonenta līnijas abonēšanas maksai;
  - 20% maksai par iekšzemes izsaukumiem;
  - 20% maksai par iekšzemes izsaukumiem;
  - 100% ierīkošanas maksai platjoslas interneta piekļuves pakalpojumiem;
  - 12,21 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) no piemērotās abonēšanas maksas platjoslas interneta piekļuves pakalpojumiem;
  - kopējā atlaide elektronisko sakaru pakalpojumu abonēšanas maksai ir ne vairāk kā 12,21 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) vienai personai ar invaliditāti.

Saistošie noteikumi:

Info_icon_1.png Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 65.panta 6.daļu Regulators publicē Ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām: