Pakalpojumu kvalitāte

Print

Regulators, saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un Elektronisko sakaru likumu, uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Komersanti, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumiem nosaka pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem šādiem pakalpojumiem:

 • iekšzemes balss sakaru pakalpojums fiksētajā un mobilajā telefonu tīklā;

 • īsziņu pakalpojums mobilajā telefonu tīklā;

 • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;

 • interneta piekļuves pakalpojums.

QosDeklaracijas_infogram.png

Komersants, kurš veic cita komersanta pakalpojuma tālāk pārdošanu, norāda Regulatoram par šāda pakalpojuma sniegšanu un nodrošina faktiskā pakalpojuma sniedzēja identificēšanu elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā. Par tālāk pārdotu pakalpojumu komersantam nav jāiesniedz pakalpojuma kvalitātes deklarācija, jo ir spēkā faktiskā pakalpojuma nodrošinātāja deklarētās pakalpojuma kvalitātes vērtības.

Optimālās pakalpojuma kvalitātes parametru vērības, kā arī vērtības, kuras vērtējamas kā nepietiekamas un var liecināt par iespējamiem traucējumiem pakalpojuma lietošanā, kā arī nesamērīgu termiņu pakalpojuma ierīkošanā un bojājumu novēršanā, atspoguļotas infografikā:

Report.png Infografika "Optimālās pakalpojumu kvalitātes rādītāju vērtības"

Komersants, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumu, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram pārskatu par atvērta interneta prasību ievērošanu, kurā norāda ar interneta pakalpojuma sniegšanu saistītu informāciju. Skaidrojums par pārskatā iekļaujamo informāciju un tā aizpildīšanas kārtību atspoguļots infografikā.

Report.png Infografika "Kā aizpildīt pārskatu par atvērtu internetu"

Pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic gan Regulators, gan paši komersanti atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Komersantam ir pienākums veikt pakalpojumu kvalitātes mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem, nodrošinot objektīvas informācijas iegūšanu, nosakot vērtības attiecīgā pakalpojuma kvalitātes deklarācijā. Regulators uzrauga komersantiem noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi, izvērtējot komersantu sniegto informāciju un veicot mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku. Regulators veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus:

 • iekšzemes balss sakaru pakalpojumam, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;

 • interneta piekļuves pakalpojumam mobilā elektronisko sakaru tīklā, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;
  No 2021. gada Regulators uz laiku pārtrauc veikt interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus mobilā elektronisko sakaru tīklā. Regulāru mērījumu veikšanu plānots atsākt pēc jauna interneta kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.

 • visiem iepriekš minētiem pakalpojumiem, kā arī interneta piekļuves pakalpojumam fiksētā elektronisko sakaru tīklā, īsziņu pakalpojumam un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam, ja Regulatorā iesniegta galalietotāja sūdzība par pakalpojumu kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.

Regulators pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic atbilstoši apstiprinātam mērījumu plānam. Regulators balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumus veic izmantojot Telefonu tīklu kvalitātes kontroles sistēmu. 2022.gadā Regulators veica balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērīšanas sistēmas modernizāciju, lai nodrošinātu kvalitātes mērījumus, atbilstoši aktuālajām elektronisko sakaru tīklu tehnoloģijām, tai skaitā VoLTE[3]angļu val. – Voice over Long-Term Evolution.

Balss sakaru pakalpojuma mērījuma rezultāti atspoguļo sarunas kvalitāti raksturojošo parametru vērtības izveidotam savienojumam starp diviem galalietotājiem noteiktā vietā fiksētā vai mobilā tīklā. Kvalitāti raksturojošie rādītāji ir:

 • savienošanas laiks – parametrs, kas sekundēs nosaka laika posmu, tostarp ietverot savienojuma izveides kavējumu, no izsaucamā numura nosūtīšanas brīža līdz brīdim, kad konstatē izsaukuma kontroles signālu, aizņemtības signālu vai atbildi;

 • runas pārraides kvalitāte – parametrs, kas ballēs nosaka balss sakaru pakalpojuma runas pārraides kvalitātes novērtējumu, izmantojot PESQ[1]angļu val. – Perceptual Evaluation of Speech Quality vai POLQA[2]angļu val. – Perceptual Objective Listening Quality Analysis algoritmu;

 • nesekmīgo savienojumu koeficients – parametrs, kas procentos nosaka nesekmīgo savienojumu skaita attiecību pret kopējo veikto savienojumu mēģinājumu skaitu.

Regulators runas pārraides kvalitāti novērtē atbilstoši POLQA algoritmam. Runas pārraides kvalitātes novērtējuma skaidrojums:

 • teicams (4 balles un augstāk) – saruna bez traucējošiem fona trokšņiem;

 • labs (no 3 līdz 4 ballēm) – sarunas laikā saklausāmi nelieli fona trokšņi;

 • apmierinošs (no 2 līdz 3 ballēm) – saruna ir apgrūtināta nepietiekamas dzirdamības vai īslaicīgu sarunas pārtraukumu dēļ;

 • vājš (no 1 līdz 2 ballēm) – saruna ir būtiski apgrūtināta izteiktu fona trokšņu vai sarunas pārtraukumu dēļ;

 • slikts (līdz 1 ballei) – sazināšanās nav iespējama.

Informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kurā atspoguļo Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus. No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšanu plānots atsākt pēc jauna interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.

Regulators ik mēnesi publicē informāciju par aktuāliem balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumiem.