No 10.aprīļa sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” būs augstāks

Print
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA). Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs ar dabas resursu nodokli (DRN) no š.g. 10.aprīļa būs par 42% lielāks jeb 128,87 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t).

Jaunais tarifs attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” tiek nogādāti no Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada pašvaldības. Pašlaik atkritumu poligonā “Križevņiki” ievestajiem NSA SIA “ALAAS” piemēro tarifu 90,50 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t), kas ir spēkā kopš 2022.gada 20.marta.

Komersants tarifa projektu iesniedza, jo būtiski pieaugušas DRN izmaksas saistībā ar pērnā gada septembrī izdoto Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam” prasībām. Tās nosaka materiāla kvalitātes kritērijus tehniskajam kompostam, kuru var izmantot konkrētam mērķim tautsaimniecībā, tostarp sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekošanā.

Proti, iepriekš nebija noteiktas materiāla kvalitātes prasības tehniskajam kompostam (kas ir sliktas kvalitātes ar lielu citu sadzīves atkritumu piejaukumu), līdz ar to bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas sagatavošanas apglabāšanai procesā atšķiroti no NSA, pilnā apmērā drīkstēja lietot atkritumu krātuves apsaimniekošanā nepieciešamo pārklājumu veidošanai, attiecīgi nemaksājot DRN par apglabāšanu. Savukārt Valsts vides dienesta (VVD) jaunie nosacījumi no 2023.gada noteic, ka pārklājumam izmantotais prasībām neatbilstošais tehniskā komposta materiāls nedrīkst pārsniegt 20% no krātuvē apglabāšanai ievietotā kopējā atkritumu apjoma. Attiecīgi komersantiem, kuri pārklājumam izmanto vairāk nekā 20% tehniskā komposta materiāla, par materiāla daudzumu, kas pārsniedz šo atļauto īpatsvaru, ir jāmaksā DRN par apglabāšanu.

“Secinot, ka VVD prasības kopumā ir pamatotas un vērstas uz vides aizsardzību, taču noteiktie tehniskā komposta izmantošanas ierobežojumi radīs papildu izmaksas lietotājiem, pēc SPRK diskusijas ar VVD tika noteikts papildu nosacījums – ja komersants spēj tehnisko kompostu sagatavot tādā kvalitātē, lai tam varētu piešķirt gala statusu kā materiālam, kuru var izmantot tautsaimniecībā, tad DRN nav jāpiemēro, un komersants atkritumu poligona ekspluatācijas vajadzībām var izmantot pārklājamo materiālu bez apjoma ierobežojumiem,” skaidro Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

A.Kozlovska arī norāda, ka “tas tikai vēlreiz pierāda, cik svarīgi ir atkritumu radītājiem atkritumus šķirot to rašanās avotā, līdzdarbojoties pašvaldības veidotajā dalītā sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā. Proti, jo no NSA plūsmas atkritumu poligonā nav iespējams atšķirot kvalitatīvus otrreizējās pārstrādes materiālus, attiecīgi tas tarifa izmaksas palielina”. 

Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu SIA “ALAAS” plāno, ka ieņēmumi no atšķirotā materiāla realizācijas būs par 94% lielāki, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz tarifa izmaksām, kas tiek samazinātas par gūtajiem ieņēmumiem. Ieņēmumu pieaugums skaidrojams gan ar izdevīgākām otrreizējo materiālu tirgus cenām, gan lielāku otrreizējai pārstrādei atšķiroto materiālu apjomu. 

SIA “ALAAS” tarifa projektu SPRK iesniedza 2022.gada 14.oktobrī. Tarifa projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “ALAAS” netika saņemti. Izvērtēšanas laikā SPRK lūdza komersantam papildu informāciju, ko komersants arī sniedza kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifa projektu, kas tika virzīts apstiprināšanai. Izvērtējot tarifa projektu, SPRK secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Tarifa projekta izvērtēšanas gaitā izmaksas un atkritumu apjomi tika aktualizēti, jo ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēja tarifa projekta aprēķinu. Pērnā gada oktobrī atkritumu poligonā izcēlās ugunsgrēks, kas neatgriezeniski sabojāja infiltrāta attīrīšanas iekārtas un ēku, tāpēc izslēgtas nolietojuma izmaksas par pamatlīdzekļiem, kurus vairs neizmanto regulējamajā pakalpojuma sniegšanai. Tarifa aprēķinā iekļautas infiltrāta attīrīšanas izmaksas ārpus atkritumu poligona līdz brīdim, kamēr tiks atjaunota infiltrātu iekārtu darbība poligonā. Atbilstoši aktuālajiem līgumiem precizētas arī iekārtu ekspluatācijas, vides monitoringa, degvielas piegādes un citas izmaksas. 

Salīdzinot ar sākotnēji vērtēšanai iesniegto tarifa projektu, apstiprinātais tarifs ar DRN (pie DRN likmes 95 EUR/t) ir par 10% lielāks. Vienlaikus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (raksturo izmaksas vienas atkritumu poligonā pieņemtās NSA tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai bez DRN) ir par 1,89 EUR/t jeb 3% mazāka, salīdzinot ar vērtēšanai sākotnēji iesniegto. 

Ar SPRK lēmumu un apstiprinātā tarifa detalizētu aprēķinu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur pieejama arī interaktīva vispārēja infografika par SIA “ALAAS” apstiprināto tarifu un interaktīvā tarifu karte, kur var iepazīties ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā. 

Līdz 2035.gadam valsts ir apņēmusies nodrošināt, ka atkritumu poligonos apglabā tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt dalīti savākto atkritumu apjomu, kurus var uzreiz nogādāt tālākai pārstrādei, nevedot apglabāt uz atkritumu poligonu.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji piemēro par darbībām, kas ar NSA tiek veiktas pēc to pieņemšanas atkritumu poligonā. SPRK apstiprinātā tarifa izmaksas ir daļa no pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs, veido izmaksas par darbībām, kas ar nešķirotiem un dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas no atkritumu savākšanas brīža līdz to nogādei uz atkritumu poligonu vai atkritumu turpmākas pārstrādes vietu. 

SPRK apstiprinātie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).