SPRK apstiprina grozījumus Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Print
Elektroenerģija

Lai veicinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 2.marta padomes sēdē apstiprinājusi grozījumus Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē.

Grozījumi stājas spēkā š.g. 6.martā. Grozījumi veikti attiecībā uz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, jauno un modificēto elektroiekārtu pārbaudēm, kā arī tīkla pieslēguma prasībām un elektroenerģijas sistēmas darbības drošumu, kā arī veikti redakcionāli precizējumi, tostarp saskaņojot terminus ar Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgus regulējumā izmantotajiem.

Balansēšanas pakalpojuma saņēmēju līgumsaistību izpildes nodrošinājums
Pašlaik Tīkla kodeksā ir noteikts tikai minimālais saistību izpildes nodrošinājuma apmērs 31 tūkst. EUR. Grozījumi noteic, kā pārvades sistēmas operatoram jāaprēķina balansēšanas pakalpojuma sniedzēja saistību izpildes nodrošinājumu apmērs – tas tiek noteikts divkāršā apjomā no lielākajām balansēšanas pakalpojuma saņēmēja neto saistībām pret pārvades sistēmas operatoru mēneša ietvaros pēdējo sešu mēnešu laikā vai mazākā laika periodā, ja balansēšanas pakalpojums tiek sniegts mazāku laika periodu. Tādējādi tiek mazināts risks, ka nodrošinājuma apjoms nenosedz balansēšanas pakalpojuma saņēmēja saistības.

Grozījumi paredz, ka pārvades sistēmas operators un balansēšanas pakalpojuma sniedzējs vienojas par atbilstošāko saistību izpildes nodrošinājumu. Ja vienošanos nav iespējams panākt, pārvades sistēmas operators atzīst finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu. Finanšu pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, kuram ir attiecīgs Tīkla kodeksā noteikts ilgtermiņa kredītreitings.

Turklāt grozījumos noteikts, ka pārvades sistēmas operators var nepieprasīt balansēšanas pakalpojuma saņēmējam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, ja balansēšanas pakalpojuma saņēmējam atbilstošs kredītreitings.

Elektroenerģijas sistēmai pieslēdzamo jauno un modificēto elektroiekārtu pārbaudes
Pārbaužu mērķis ir izvērtēt, vai pieslēdzot jaunas elektroiekārtas, tiks garantēta sistēmas drošība, tas ir, vai jaunās iekārtas spēs reaģēt uz novirzēm no noteiktajām sprieguma un frekvences vērtībām, nodrošinot sistēmas funkcionētspēju ārkārtas darba režīmā.

Ņemot vērā, ka pārbaudēm ir jāveicina atjaunojamo energoresursu integrēšana, Tīkla kodeksa grozījumos samazināts jaunām elektroiekārtām veicamo pārbaužu skaits. Šādi grozījumi ietverti, ņemot vērā jauno ražošanas iekārtu būtisku skaita pieaugumu sistēmā, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

Kontrolētās dispečervadības laikā sistēmā ievadītās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas cenas
Līdz šim īstenojot kontrolēto dispečervadību, pārvades sistēmas operators norēķinās ar tirgus dalībnieku ar sistēmā ievadīto elektroenerģiju saskaņā ar cenu, kas nepārsniedz elektroenerģijas biržas nākamās dienas elektroenerģijas tirgus cenu attiecīgajā tirdzniecības intervālā. Šādi noteikta cena var būt nepietiekama elektroenerģijas ražošanas pašizmaksas segšanai. Lai motivētu tirgus dalībniekus iesaistīties ar savām ražošanas iekārtām kontrolētās dispečervadības īstenošanā, ar grozījumiem mainīti kontrolētās dispečervadības laikā sistēmā ievadītās un no sistēmas saņemtās elektroenerģijas cenas noteikšanas principi. Proti, cenai jābūt pamatotai ar tirgus dalībnieka izmaksām, ko rada pakalpojuma sniegšana pārvades sistēmas operatoram kontrolētās dispečervadības ietvaros.

Publiskā konsultācijas par Tīkla kodeksa grozījumiem norisinājās no š.g. 26.janvāra līdz 9.ferbuārim. Konsultāciju laikā saņemti komentāri un priekšlikumi no AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “sadales tīkls” un AS “Latvenergo”.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.