Izsludināta publiskā konsultācija par grozījumiem Tīkla kodeksā

Print
Elektroenerģija

Lai veicinātu elektroenerģijas sistēmas stabilu darbību un nodrošinātu pārvades sistēmas operatora finansiālo stabilitāti, izstrādāts Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē grozījumu projekts. Par izstrādātajiem grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi publisko konsultāciju līdz š.g. 9.februārim.

Tīkla kodeksā piedāvātie grozījumi veikti attiecībā uz balansēšanas pakalpojuma saņēmēja līgumsaistību izpildes nodrošināšanu, elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamo jauno un modificēto elektroiekārtu pārbaudēm, tīkla pieslēguma prasībām, kā arī veikti redakcionāli precizējumi, tostarp saskaņojot terminus ar Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgus regulējumā izmantotajiem.

“Pašlaik elektroenerģijas cenas pieaugums sekmējis arī nebalansa* cenas pieaugumu. Tādēļ šā brīža noteiktais līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apjoms nenosedz balansēšanas pakalpojuma saņēmēja saistības, radot finansiālus riskus pārvades sistēmas operatoram. Attiecīgi iecerētie grozījumi Tīkla kodeksā, mainot saistību izpildes nodrošinājuma apmēra noteikšanas nosacījumus, motivēs sistēmas lietotājus rīkoties atbildīgi un korekti,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, atgādinot, ka atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.

Līgumsaistību izpildes nodrošināšana 
Saskaņā ar grozījumu projektu saistību izpildes nodrošinājuma apmēru pārvades sistēmas operators noteiks divkāršā apjomā no balansēšanas pakalpojuma saņēmēja lielākajām neto saistībām pret pārvades sistēmas operatoru mēneša ietvaros pēdējo sešu mēnešu laikā vai mazākā laika periodā, ja balansēšanas pakalpojums tiek sniegts mazāku laika periodu. Mazākais iespējamais saistību izpildes nodrošinājuma apmērs paliks nemainīgs – 31 tūkst. eiro.

Turklāt grozījumu projektā tiek noteikts vēl viens veids, kā balansēšanas pakalpojuma saņēmējs var nodrošināt līgumsaistību izpildi – varēs izmantot ne tikai saistību izpildes nodrošinājumu (depozītu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju), kā tas ir bijis līdz šim, bet arī atbilstošu balansēšanas pakalpojuma saņēmēja kredītreitingu.

Elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamo jauno un modificēto elektroiekārtu pārbaudes
Pārbaužu mērķis ir izvērtēt, vai pieslēdzot jaunas elektroiekārtas, tiks garantēta sistēmas drošība, tas ir, vai jaunās iekārtas spēs reaģēt uz novirzēm no noteiktajām sprieguma un frekvences vērtībām, nodrošinot sistēmas funkcionētspēju ārkārtas darba režīmā. 

Ņemot vērā, ka pārbaudēm ir arī jāveicina atjaunojamo energoresursu integrēšana, grozījumu projektā samazināts jaunām elektroiekārtām veicamo pārbaužu skaits.  Šādi grozījumi ietverti, ņemot vērā būtisko jauno elektroenerģijas sistēmai pieslēdzamo elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kurā elektroenerģijas ražošanai izmantos atjaunojamos energoresursus, skaitu.

Tīkla pieslēguma prasības
Pārvades sistēmas operators konstatējis, ka Tīkla kodeksā noteiktās normas attiecībā uz pieslēgumiem sistēmas lietotājiem ne vienmēr ir skaidri saprotamas. Tādēļ, piemēram, sistēmas lietotāji, ierīkojot elektroenerģijas ražošanas moduļa pieslēgumu, veic pasākumus, kas faktiski samazina sistēmas drošumu. Nodrošinot normu skaidrību, ar grozījumu projektu piedāvāts veikt redakcionālus precizējumus, kā arī precizētas elektroenerģijas ražošanas moduļiem noteiktās iestatījumu prasības.

Plašāk ar iecerēto grozījumu izklāstu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē sadaļā “Publiskās konsultācijas” publicētajā konsultāciju dokumentā par grozījumiem. Priekšlikumus un komentārus par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē lūdzam iesniegt SPRK līdz š.g. 9.februārim, nosūtot tos uz [email protected].

Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē apstiprināts 2013.gadā un noteic elektroenerģijas sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus, vadot un lietojot elektroenerģijas sistēmu. Tīkla kodeksu izstrādā pārvades sistēmas operators, un apstiprina SPRK. Tīkla kodeksā noteikto procedūru izpildi nodrošina pārvades sistēmas operators. SPRK var uzdot pārvades sistēmas operatoram izstrādāt grozījumus Tīkla kodeksā un noteikt termiņu šo grozījumu izstrādei un iesniegšanai SPRK.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.

*Nebalanss – elektroenerģijas daudzums konkrētā nebalansa norēķina periodā, kas aprēķināts balansēšanas pakalpojuma saņēmējam un atbilst starpībai starp piešķirto elektroenerģijas daudzumu, ko attiecina uz šo balansēšanas pakalpojuma saņēmēju, un šā balansēšanas pakalpojuma saņēmēja galapozīciju.