Apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi no 1. janvāra vēl sešiem komersantiem

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi, 17. un 25. novembrī apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sešiem komersantiem – pašvaldības SIA “ŪDEKA”, SIA “Jūrmalas ūdens”, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, SIA “DOBELES ŪDENS” un SIA “Ikšķiles māja”. Visi jaunie tarifi spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī. 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” tarifu izmaiņas saistītas tikai ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, bet pārējiem komersantiem arī ar citām būtiskām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas. Visi komersanti atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam tarifos ir ņēmuši vērā valsts atbalsta pasākumus elektroenerģijas sadales maksas un maksas par patērēto elektroenerģiju mazināšanai. Komersanti (izņemot SIA “Jūrmalas ūdens”) aprēķinājuši divus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus – laika periodam no 2023. gada 1.javāra līdz 30. aprīlim un no 2023. gada 1. maija. Attiecīgi tarifi no 2023. gada 1. janvāra būs spēkā līdz valsts atbalsta beigām. 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

Ventspils pilsētā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,83 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,33 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/VB0Wy

Attiecīgi no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,86 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,41 EUR/m3.

Tarifi pieauguši tikai saistībā ar tajos iekļauto elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, pārējās izmaksu pozīcijas un pakalpojumu apjomi tarifos nav mainīti. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš š.g. 1.aprīļa, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no nākamā gada 1. janvāra pieaugs par 0,06 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,09 eiro.

SIA “Jūrmalas ūdens”

Jūrmalas pilsētā no 2023. gada 1. janvāra piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,35 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/aRyy0

Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2020. gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no nākamā gada 1. janvāra pieaugs par 0,40 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,54 eiro. Tarifi pieauguši saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām. Būtiskākais pieaugums ir elektroenerģijas izmaksām, ko pamatā ietekmējis elektroenerģijas iepirkuma cenu kāpums, kā arī izmaksām par notekūdeņu nodošanu SIA “Rīgas ūdens”. 
Kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas SIA “Jūrmalas ūdens” ir pabeigusi daļu no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” plānotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanas darbiem. 

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto tarifu projektu, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu komersants palielināja par 0,20 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināja par 0,38 eiro. 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Kandavas pilsētā, Cēres, Kandavas, Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes pagastā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,60 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,92 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/Y87qE

Attiecīgi no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,71 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,05 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2018. gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no nākamā gada 1. janvāra pieaugs par 0,18 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,67 eiro.

Tarifu pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām. Pēc šobrīd piemēroto tarifu spēkā stāšanās komersants ieguldījis ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā, kā arī valstī notikušas izmaiņas nodokļu likumdošanā, mainījusies elektroenerģijas iegādes cena, kā arī pieaugušas degvielas un pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu pakalpojumu izmaksas.

Komersants Kandavā 2020. gadā realizēja ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” un ar pašu finansējumu realizēja vēl divus ūdenssaimniecības attīstības projektus – 2020. gadā projektu “Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūve Matkules pagastā” un 2021. gadā – “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Tukuma novada, Cēres pagasta, Cērē”. 

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Būtiskākās korekcijas kanalizācijas pakalpojumu tarifa apmērā viesa tarifu projekta izvērtēšanas laikā Tukuma novada pašvaldības pieņemtais lēmums kompensēt izmaksas, kas komersantam rodas, savācot un attīrot centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušos lietus un sniega kušanas ūdeņus. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu no 2023. gada 1. janvāra komersants samazināja par 0,06 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu samazināja par 0,30 eiro, kā arī iesniedza otru tarifu projektu periodam no 2023. gada 1. maija.

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”

Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,32 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,47 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/GD4j2

Attiecīgi no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,42 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,76 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2020. gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 2023. gada 1. janvāra pieaugs par 0,46 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,73 eiro. 

Tarifu pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām. Pēc šobrīd piemēroto tarifu spēkā stāšanās komersants 2021. gadā Iecavā pabeidza realizēt projektu “Dzeramā ūdens apgādes tīklu attīstība Iecavas novadā II kārta” un ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”. 

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 2023. gada 1. janvāra komersants samazināja par 0,12 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu samazināja par 0,42 eiro, kā arī iesniedza otru tarifu projektu periodam no 2023. gada 1. maija.

SIA “DOBELES ŪDENS” 

Dobeles pilsētā un Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,53 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,39 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/fsgZG

Attiecīgi no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,64 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,64 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2018. gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 2023. gada 1. janvāra pieaugs par 0,45 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,74 eiro. 

Tarifu pieaugums saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām. Galvenokārt ietekmi atstāja elektroenerģijas iegādes un degvielas cenas palielināšanās, kā arī darbaspēka izmaksu pieaugums. Kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas komersants turpina realizēt projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”. 

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, kanalizācijas pakalpojumu tarifu no 2023. gada 1. janvāra komersants palielināja par 0,08 eiro, kā arī iesniedza otru tarifu projektu periodam no 2023. gada 1. maija. 

SIA “Ikšķiles māja”

Ikšķilē un Tīnūžu pagastā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim piemērotais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,20 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,93 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/CRQ11

Attiecīgi no 2023. gada 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,29 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,14 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem kopš 2013. gada, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no 2023. gada 1. janvāra pieaugs par 0,32 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,71 eiro. 

Tarifi pieauguši saistībā ar to, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas 2013. gadā komersants ir īstenojis vairākus ūdenssaimniecības attīstības projektus, būtiski paplašinot apkalpojamo infrastruktūru, kā arī ir būtiski pieaugušas elektroenerģijas, degvielas, materiālu un pakalpojumu cenas. Finansiāli lielākais ūdenssaimniecības projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” tika realizēts 2020. gadā ar ES Kohēzijas fonda atbalstu.

Vērtēšanas laikā komersants sniedza tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu no 2023. gada 1. janvāra komersants palielināja par 0,04 centiem, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināja par 0,10 eiro, kā arī iesniedza otru tarifu projektu periodam no 2023. gada 1. maija. 

Visi seši komersanti tarifu projektus SPRK apstiprināšanai iesniedza laikā no š.g. 26. maija līdz 1. novembrim. SPRK, izvērtējot tarifu projektus un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē. Kopumā (uz 02.12.22.) SPRK vērtēšanā ir 13 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.