SPRK skaidro: Kā notiek siltumenerģijas tarifu vērtēšana

Print
Siltumenerģija,
Noderīgi

Siltumapgādes pakalpojumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulētu gala tarifu sniedz 66 siltumapgādes komersanti, un saņem lietotāji teju 100 Latvijas teritorijās. SPRK skaidro, kā noris siltumenerģijas tarifu vērtēšanas process regulējamiem komersantiem.

SPRK regulē trīs siltumapgādes pakalpojumus

Siltumapgādē SPRK regulē trīs pakalpojumus – siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību. Uz lietotājiem (piemēram, mājsaimniecības, skolas, uzņēmumi) attiecas siltumenerģijas gala tarifs. Gala tarifu nosaka vienīgi siltumenerģijas komersantiem jeb operatoriem, kas nodrošina vismaz divus pakalpojumus – siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecības pakalpojumu, un kuriem ir izsniegta SPRK licence. Savukārt siltumenerģiju ražo gan tādi komersanti, kam šis ir vienīgais sniegtais pakalpojums, gan tādi, kas reizē sniedz visus trīs – ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības pakalpojumus.

Ne visus siltumapgādes komersantus regulē SPRK; jāatbilst noteiktiem kritērijiem

Latvijā darbojas 66 siltumapgādes komersanti jeb operatori, kuri pakalpojumu sniedz galalietotājiem par SPRK apstiprinātu gala tarifu. Minētajiem operatoriem ir piešķirta SPRK licence, kurā norādīta komersanta darbības teritorija siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanai. Regulējamo operatoru skaits gada laikā var mainīties, jo ik gadu SPRK piešķir jaunas licences, tās anulē, beidzoties operatora darbībai vai groza, iekļaujot jaunas teritorijas.

Jāatzīmē, ka SPRK regulē vien tos siltumapgādes komersantus, kuri atbilst noteiktiem regulēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1227 un nodrošina lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu virs 5000 MWh/gadā. Tie siltumenerģijas komersanti, kuri nesasniedz noteikto apjomu, nodrošina pakalpojumu lietotājiem par vienošanās cenu vai to uzraudzību veic pašvaldība.

Divu veidu tarifu projekti – pilnie tarifu projekti un atļauja pašiem noteikt tarifus

Izšķir divu veidu tarifu projektus – pilnā tarifa projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus (izdota SPRK atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus, lai savlaicīgi reaģētu), ja mainās tikai kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Abos gadījumos tarifu projektus iesniedz SPRK izvērtēšanai, atšķiras to izvērtēšanas ilgums.

Atļaujas pašiem noteikt tarifus izsniegtas gandrīz visiem siltumapgādes komersantiem. Vienlaikus šī atļauja paredz pienākumu iesniegt samazinātu tarifu SPRK, tiklīdz kurināmā cenas samazinās. Pat ja šāds pienākums nav noteikts, kurināmā cenu izmaksas jebkurā gadījumā tiek ņemts vērā pie nākamās tarifu pārskatīšanas. Savukārt pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu gadījumā tiek pārbaudītas ne vien kurināmā izmaksas, bet arī nolietojuma, remontdarbu izmaksu vērtēšanu, nodotā siltumenerģijas apjoma izmaiņas u.c., kas attiecīgi var rezultēties arī tarifa pieaugumā.

Siltumenerģijas tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam

SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas siltumenerģijas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifi var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties. 

Komersanti tarifu projektus pilnai SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības – reizi gadā vai retāk. Proti, brīdī, kad to izmaksas ir mainījušās vai siltumenerģijas apjoms palielinājies/samazinājies par vairāk nekā 10%, vai arī energobilancē veiktas būtiskas izmaiņas. Piemēram, uzbūvēta jauna katlu māja vai darbības teritorijai pievienota jauna apdzīvota vieta. 

Savukārt pašu noteikto tarifu gadījumā (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu ikreiz, kad mainās ietekmējošie faktori. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. 

Proti, neilgi pirms kurināmā piegādes līguma termiņa beigām siltumapgādes komersants izsludina publisku iepirkumu vai veic cenu aptauju par jauna līguma slēgšanu kurināmā piegādei. Siltumenerģijas komersants izvēlas saimnieciski izdevīgāko cenas piedāvājumu. Attiecīgi aktuālo kurināmā cenu, kas ietverta jaunajā līgumā, iekļauj tarifu projektā, ko kopā ar kurināmā piegādes līgumu iesniedz SPRK.

Ja siltumenerģijas komersantam ir noslēgts līgums par mainīgu jeb dabasgāzes biržas cenu, kas katru mēnesi ir atšķirīga, tad mainoties aktuālajai kurināmā cenai, mainās arī tarifs. Ja kurināmā faktiskā cena komersantam ir augstāka par to, kas iepriekš iekļauta piemērotajā tarifā, komersanta ir tiesības noteikt augstāku tarifu. Savukārt, ja faktiskā kurināmā cena ir zemāka par iepriekš piemēro tarifā, komersantam ir pienākums lietotājiem piemērot zemāku tarifu.

Lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido kurināmais un iepirktā siltumenerģija

Siltumenerģijas tarifu projektu komersanti sagatavo saskaņā ar tarifu aprēķināšanas metodiku. Pēc tam to iesniedz SPRK vērtēšanai, kā arī publicē “Latvijas Vēstnesis”, lai pakalpojuma lietotāji ar plānotajām izmaiņām varētu savlaicīgi iepazīties un paust viedokli. Savukārt SPRK informāciju par saņemtajiem tarifu projektiem publicē savas tīmekļvietnes sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”.

Veicot aprēķinus, tarifos komersanti iekļauj izmaksas, kas nepieciešamas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanai. Lielāko daļu no tām veido kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksas, savukārt pārējās izmaksas veido darba samaksa, pamatlīdzekļu nolietojums, remontdarbi u.c. Atkarībā no izvēlētā kurināmā veida kurināmā izmaksu īpatsvars tarifu projektā atšķiras. 

Aktīvs un rūpīgs vērtēšanas darbs; tarifs var mainīties no sākotnēji vērtēšanai iesniegtā

Pirms tarifu spēkā stāšanās notiek SPRK ekspertu aktīvs un rūpīgs saņemto tarifu projektu vērtēšanas darbs. Saskaņā ar likumu SPRK ir tiesības noraidīt nepamatotu tarifu projektu. Tomēr praksē SPRK pieturas pie principa – pirms tarifu projekta noraidīšanas, tiek izmantotas iespējas to precizēšanai, panākot, ka tarifu projektā izvērtēšanas gaitā paliek tikai ekonomiski pamatotās izmaksas, un neatbilstošās izmaksas no tarifu projekta tiek izslēgtas. Ja vērtēšanas gaitā SPRK rodas kādi jautājumi vai redzamas aprēķina neprecizitātes, SPRK pieprasa komersantam papildu skaidrojumus, precizējumus un pamatojumu. Attiecīgi SPRK tarifus apstiprina jau ar izmaiņām pret sākotnēji iesniegtajiem tarifu projektiem.

Proti, SPRK, saņemot pilno tarifu projektu, pārbauda komersanta prognozēto siltumenerģijas apjomu, ražošanas iekārtu parametrus, kurināmā izmaksas un citus pamatojošos dokumentus – rēķinus, iepirkuma dokumentāciju u.c. Īpašu uzmanību SPRK pievērš tam, lai izmaksās tiek iekļautas tikai tādas komersanta darbības, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, lai sniegtu lietotājiem drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu. Tarifos nedrīkst iekļaut izmaksas, kas saistītas ar citiem komercdarbības veidiem, piemēram, apsaimniekošanas pakalpojumiem vai izmaksas par ēku uzturēšanu, ja šīs ēkas komersants neizmanto pakalpojuma sniegšanai, piemēram, tās stāv tukšas.  Savukārt izvērtējot kurināmā izmaksas, SPRK eksperti pārliecinās, ka komersants ir izvēlējies saimnieciski izdevīgāko – zemāko cenas piedāvājumu, turklāt izvērtējis šīs cenas atbilstību tirgus situācijai. 

SPRK biežāk konstatētākās kļūdas komersantu pilno tarifu projektu sagatavošanā

Kļūdas, ko komersanti pieļauj tarifu projektu sagatavošanas procesā, ir dažādas. Visbiežāk aprēķins neatbilst tarifu projekta aprēķināšanas metodikai vai arī komersants nepareizi ir attiecinājis izmaksas starp regulētu un neregulētu pakalpojumu. Vienlaikus novērotas arī neprecizitātes nodotās enerģijas apjomos, aritmētiskas kļūdas, nepareizi piemērots lietderīgās lietošanas laiks pamatlīdzekļiem. Visos pilno tarifu izvērtēšanas gadījumos SPRK komersantiem pieprasa papildinformāciju un precizējumus, līdz pārliecinās par visu tarifā ietverto izmaksu pamatotību. 

Tarifu vērtēšanas ilgums ir atšķirīgs – no viena mēneša līdz pat gadam

Atbilstoši SPRK likumā noteiktajam šo projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām (aptuveni 4 mēneši). Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK. Tas nozīmē, jo ilgāks ir papildu informācijas gaidīšanas laiks, jo vēlāk tarifi tiek apstiprināti. 

Savukārt siltumenerģijas komersantiem, kuriem ir izsniegta atļauja pašiem noteikt tarifus, SPRK tarifu projektu izvērtēšanu un saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Par komersanta noteiktajiem tarifiem un spēkā stāšanos lietotāji var iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Savukārt, ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai tarifus, tarifi nestājas spēkā, attiecīgi par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī publicē informāciju “Latvijas Vēstnesī”.

Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās atšķiras pat septiņas reizes

Tarifu atšķirības ir saistītas ar izvēlētā kurināmā (šķelda, granulas, dabasgāze) veidu, brīdi, kādā komersants slēdz līgumu par kurināmā piegādi, kā arī pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem un līguma darbības termiņu.  Tarifu atšķirības ietekmē arī katrā apdzīvotajā teritorijā atšķirīgie pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju blīvums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai.

Citi noderīgi SPRK resursi:

•    Ar SPRK vērtēšanā esošajiem tarifu projektiem var iepazīties SPRK tīmekļvietnē
•    Licencēto operatoru sarakstu, siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistru var aplūkot SPRK tīmekļvietnē