SPRK apstiprina izmaiņas universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķina metodikā

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas metodikā, pēc kuras SIA “Tet” aprēķinās universālā pakalpojuma (UP) saistību tīrās izmaksas elektronisko sakaru nozarē. Izmaiņas veiktas, izpildot jaunajā Elektronisko sakaru likumā noteikto. Metodika stājas spēkā š.g. 1.oktobrī.

Kopumā metodikā veikti galvenokārt redakcionāli un strukturāli labojumi, saglabājot līdzšinējo metodikas kārtību. Precizēti vairāki termini, lai tie būtu saskaņoti ar tiem, kas minēti jaunajā Elektronisko sakaru likumā, kas spēkā stājās š.g. 29.jūlijā. Piemēram, lietotais termins “lietotājs” aizstāts ar terminu “patērētājs”, kā arī “abonents” aizstāts ar terminu “galalietotājs” u.c.

Būtiskākās izmaiņas metodikā – aprakstīts pārejas noteikums, kas paredz, ka UP saistību tīro izmaksu aprēķinā, līdz SPRK lēmuma pieņemšanai par universālā pakalpojuma saistībām, iekļauj izmaksas, kas rodas, nodrošinot maksas atlaides personām ar invaliditāti. Šāds precizējums veikts, ņemot vērā, ka no š.g. 1.novembra atceltas SPRK noteiktās UP saistības SIA “Tet”, kas paredz nodrošināt maksas atlaides elektronisko sakaru pakalpojumiem personām ar invaliditāti. Plašāk SPRK tīmekļvietnē publicētajā ziņā – No š.g. 1.novembra atceltas SIA “Tet” universālā pakalpojuma saistības.

Tāpat metodikā ietverts arī nosacījums, ka, ja UP sniedzējs iesniedz tīro izmaksu aprēķinu SPRK, tīro izmaksu aprēķinam tiek pievienots zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums par tīro izmaksu attiecināšanu un aprēķinu.

Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli par metodikas projektu, no 2021.gada 4.novembra līdz 2021.gada 6.decembrim tika izsludināta publiskā konsultācija. Ne komentāri, ne priekšlikumi konsultācijas laikā netika saņemti.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.