Nozares rādītāji

Print

Saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" viena no Regulatora funkcijām ir informēt sabiedrību par savu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību. Tāpēc Regulators katru gadu sagatavo apkopojumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sabiedriskais pakalpojums) sniedzēju saimnieciskās darbības rezultātiem, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas caurskatāmību.

Ikgadējais pārskats ietver gan informāciju par regulētajiem komersantiem un notikumiem, kas ietekmējuši sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un tarifu apmērus, gan arī ziņo par tendencēm regulētajā sektorā visas atkritumu apsaimniekošanas nozares kontekstā.

Pārskats tiek sagatavots, pamatojoties uz nozares regulēto komersantu iesniegtajām ikgadējām atskaitēm, kā arī ņemot vērā Regulatora uzkrāto vēsturisko informāciju vairāku gadu garumā. Pārskats tiek sagatavots, ņemot vērā pieejamos datus uz pārskata sagatavošanas brīdi. Tā kā regulētie komersanti precizējumus var iesniegt arī pēc pārskata sagatavošanas, ir iespējama situācija, ka aktuālajā gada pārskatā iekļautie vēsturiskie rādītāji atšķiras no vēsturiskajos gada pārskatos minētā.

Komersanti atskaites par regulēto darbību iesniedz saskaņā ar 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.1/15 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos" 3.pielikumā noteikto.

Info_icon_1.png Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

Vēsturisko informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju 2016. - 2021.gada darbības rādītājiem atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā dalījumā, kas bija spēkā līdz 2023.gada 15.jūnijam, skatīt šeit.

Vēsturisko informāciju par Regulatora apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem 2011. - 2020. skatīt šeit.