Normatīvie akti elektronisko sakaru nozarē

Print
 • (ES) 2015/2120 - Regula ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2016/2286 - Īstenošanas regula, kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2018/1971 - Regula ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2019/2243 - Īstenošanas regula ar ko izveido līguma kopsavilkuma veidni, kas publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2021/654 - Regula ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 papildina, nosakot vienotu maksimālo Savienības mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2021/2228 - Īstenošanas regula, kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2020/2082 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2022/612 - Regula par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2014/61/ES - Par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā

 • (ES) 2018/1972 - par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā

 • 2003/311/EK - Par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums angļu valodā

 • 2007/879/EK - Par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2010/572/ES - Par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2009/396/EK - Par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2013/466/ES - Par saskanīgiem nediskriminēšanas pienākumiem un izmaksu aprēķināšanas metodēm, lai veicinātu konkurenci un uzlabotu ieguldījumu vidi platjoslas pakalpojumu jomā - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2014/710/ES - Par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā 

 • 2012/798/ES - Par paziņošanas procedūru, kas paredzēta 22. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2018/C 159/01 – Tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas saskaņā ar ES elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu pamataktiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2020/2245 – Par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES)2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • 2021/554 – par to paziņojumu formu, saturu, termiņiem un detalizāciju, kas sniedzami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi 32. pantā noteiktajām procedūrām - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā

 • BEREC Pamatnostādnes par to, kā valstu regulatori īsteno Eiropas tīkla neitralitātes noteikumus - pamatnostādnes angļu valodā 

 • Starptautiskā Viesabonēšanas regula, BEREC Pamatnostādnes par Regulu (ES) Nr. 531/2012, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 (izņemot 3., 4. un 5. pantu par vairumtirdzniecības piekļuvi un pakalpojumu atsevišķu pārdošanu) - pamatnostādnes latviešu valodā, pamatnostādnes angļu valodā

 • BEREC vadlīnijas par elektronisko sakaru pakalpojumiem Iekšējā Eiropas Savienības tirgū - vadlīnijas angļu valodā

 • BEREC tīkla neitralitātes regulējuma novērtēšanas metodoloģija - metodika angļu valodā