Normatīvie akti elektronisko sakaru nozarē

Print
 • 2022/612 - Par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1203/2012 - Par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu Savienībā - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2018/1971 ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2015/2120 - Ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2016/2286 - Īstenošanas regula, kurā izklāstīti detalizēti noteikumi par godīgas izmantošanas politikas piemērošanu un mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas atcelšanas ilgtspējas novērtēšanas metodiku un viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja pieteikumu uz novērtējumu (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/920 - ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2019/2243 - Īstenošanas regula ar ko izveido līguma kopsavilkuma veidni, kas publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 (Dokuments attiecas uz EEZ) - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2020/2082 - Īstenošanas regula, kas nosaka mobilā savienojuma pabeigšanas visas Savienības maksimālo likmju vidējo svērto vērtību un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2019/2116 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • (ES) 2021/654 - ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 papildina, nosakot vienotu maksimālo Savienības mēroga mobilā balss savienojuma pabeigšanas tarifu un vienotu maksimālo Savienības mēroga fiksētā balss savienojuma pabeigšanas tarifu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2002/21/EK - Par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2002/19/EK - Par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2002/20/EK - Par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2002/22/EK - Par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2009/136/EK - Ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā - direktīva latviešu valodā , direktīva angļu valodā
 • 2009/140/EK - Ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2014/61/ES - Par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • (ES) 2018/1972 - par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2003/311/EK - Par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums angļu valodā
 • 2007/879/EK - Par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2010/572/ES - Par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2009/396/EK - Par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2013/466/ES - Par saskanīgiem nediskriminēšanas pienākumiem un izmaksu aprēķināšanas metodēm, lai veicinātu konkurenci un uzlabotu ieguldījumu vidi platjoslas pakalpojumu jomā - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2014/710/ES - Par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā 
 • 2012/798/ES - Par paziņošanas procedūru, kas paredzēta 22. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2018/C 159/01 – Tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas saskaņā ar ES elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu pamataktiem - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2020/2245 – Par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES)2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • 2021/554 – par to paziņojumu formu, saturu, termiņiem un detalizāciju, kas sniedzami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi 32. pantā noteiktajām procedūrām - ieteikums latviešu valodā, ieteikums angļu valodā
 • BEREC Pamatnostādnes par Regulu (ES) Nr. 531/2012, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2286 (pamatnostādnes par mazumtirdzniecības viesabonēšanu) - pamatnostādnes latviešu valodā, pamatnostādnes angļu valodā
 • BEREC Pamatnostādnes par to, kā valstu regulatori īsteno Eiropas tīkla neitralitātes noteikumus - pamatnostādnes latviešu valodā, pamatnostādnes angļu valodā 
 • Starptautiskā Viesabonēšanas regula, BEREC Pamatnostādnes par Regulu (ES) Nr. 531/2012, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 (izņemot 3., 4. un 5. pantu par vairumtirdzniecības piekļuvi un pakalpojumu atsevišķu pārdošanu) - pamatnostādnes latviešu valodā, pamatnostādnes angļu valodā
 • BEREC vadlīnijas par elektronisko sakaru pakalpojumiem Iekšējā Eiropas Savienības tirgū - vadlīnijas angļu valodā