Tarifi

Print

Pasta pakalpojumu tarifus nosaka pasta komersants.

Pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Tarifu projektu komersants sagatavo pēc savas iniciatīvas vai pēc SPRK pieprasījuma. Aprēķinātie tarifu projekti jāiesniedz regulatoram kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz jaunu tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, regulators 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

SPRK ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. 

Tarifu projekta pārrēķina termiņu un regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. 

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas.

Regulators lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas regulatoram publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī iesniedz to regulatoram publicēšanai SPRK tīmekļvietnē un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē. 

VAS „Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifi

Pasta likuma 27.1 panta ceturtā daļa paredz, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publiskot informāciju par piedāvāto universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu klāstu, tarifiem, tajā skaitā tarifu atlaidēm un īpašiem tarifiem, pasta tīkla piekļuves punktiem un kvalitātes prasībām, izvietojot informāciju pasta pakalpojumu sniegšanas vietās vai savā tīmekļvietnē.

Pasta likuma 32.panta otrā daļa nosaka, ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējs piemēro īpašo tarifu, šis tarifs ir pieejams visiem lietotājiem, ievērojot attiecīgā īpašā tarifa piemērošanas nosacījumus.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja VAS “Latvijas Pasts” informācija par īpašiem tarifiem