Komersantu pienākumi

Print

Pasta pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas prasības pasta nozarē reglamentē sekojoši normatīvie akti.

Regulatoram, pildot likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) regulatora pieprasītā informācija jāsniedz regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja brīvi iegūt:

 • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

 • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;

 • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

Pasta komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā darbību pasta nozarē un veic Valsts nodevas maksājumus:

 • līdz 30.janvārim jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu otrajā darbības kalendārajā gadā (nodevas veidlapa);

 • līdz 1.februārim jāiesniedz informācija par pasta pakalpojumu rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada otrajā pusgadā (2.pielikums);

 • līdz 1.augustam jāiesniedz informācija par pasta pakalpojumu rādītājiem esošā kalendārā gada pirmajā pusgadā (2.pielikums);

 • līdz 15.augustam jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam (nodevas veidlapa).

Pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, iesniedzamā informācija:

 • informācija par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam (nodevas veidlapa);

 • informācija par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iepriekšējā ceturksnī nodrošināto pasta pakalpojumu rādītājiem - līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam, 1.novembrim (1.pielikums);

 • informācija par universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību izpildi un nodrošinājumu attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu;

 • informācija par sūdzību par universālo pasta pakalpojumu skaitu un izskatīšanas veidu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Valsts nodevas likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.
Valsts nodevu kalendārajā gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmo valsts nodevas daļu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksā līdz kārtējā gada 10.janvārim, otro – līdz 10.aprīlim, trešo – līdz 10.jūlijam, ceturto – līdz 10.oktobrim.

Atbilstoši Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē pasta komersants, izņemot par universālā pasta pakalpojumu, savā tīmekļvietnē vai pasta pakalpojumu sniegšanas vietās publisko šādu informāciju:

 • pasta pakalpojumu sniegšanas noteikumi;

 • pasta sūtījumu savākšanas un piegādes kvalitātes prasības (pasta sūtījuma pārsūtīšanas kopējais laiks, savākšanas un piegādes termiņš);

 • kompensācijas piemērošanas kārtība sūtītājam, ja komersants nav nodrošinājis pasta sūtījumu savākšanas un piegādes kvalitātes prasības;

 • informācija par pasta komersanta materiālo atbildību un materiālās atbildības apmēriem;

 • informācija par sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, tostarp informācija par lietotāja tiesībām, ja lietotājs nav apmierināts ar pasta komersanta sniegto atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu pasta pakalpojuma veidu;

 • informācija par pēdējo aktualizācijas datumu.

Pasta komersants nodrošina iespēju lietotājam iepazīties ar augstāk minēto informāciju pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai saglabāt un izdrukāt ar datuma un laika identifikāciju, ja informācija publiskota tīmekļvietnē, vai pēc lietotāja pieprasījuma informēt lietotāju par informācijas saņemšanas vietu, ja pasta komersants neuztur pasta pakalpojumu sniegšanas vietu vai tīmekļvietni.

Regulators universālā pasta pakalpojuma sniedzējam nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, paredzot šādus nosacījumus:

 1. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti)

 2. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un vēstuļu kastīšu izvietojumu un skaitu

 3. kvalitātes prasības abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem atbilstoši pakalpojuma specifikai, nepieciešamības gadījumā nosakot atšķirīgas kvalitātes prasības.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam - VAS "Latvijas Pasts", jāievēro šādas universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasības

 1. pasta sūtījumu savākšanai jābūt nodrošinātai vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā, ja tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas par svētku dienām;

 2. pasta pakalpojumu sniegšanas vietas ir atvērtas vai darbojas vismaz vienu stundu dienā vismaz piecas darba dienas nedēļā, ja tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas par svētku dienām;

 3. jānodrošina šādu pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojumu, pieejamību un skaitu:

  • katrā valstspilsētā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; ja valstspilsētā ir vairāk par 25 000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu pasta pakalpojumu sniegšanas vietu uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna skaita 25 000 pastāvīgo iedzīvotāju;

  • katrā novada pilsētā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; ja novada pilsētā ir vairāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu pasta pakalpojumu sniegšanas vietu uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna skaita 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju;

  • katrā pagastā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta; šis nosacījums neattiecas uz pagastiem, kuru administratīvajā teritorijā atrodas novada pilsēta;

 4. jānodrošina šādu vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojums:

  • katrā valstspilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, tajā skaitā pie katras pasta pakalpojuma sniegšanas vietas, uz katriem 8000 pastāvīgo iedzīvotāju; ja valstspilsētā ir vairāk par 8000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu vēstuļu kastīti uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna skaita 8000 pastāvīgo iedzīvotāju;

  • katrā novada pilsētā ir vismaz viena vēstuļu kastīte, tajā skaitā pie katras pasta pakalpojuma sniegšanas vietas; ja novada pilsētā ir vairāk par 6000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu vēstuļu kastīti uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna skaita 6000 pastāvīgo iedzīvotāju;

  • katrā pagastā ir vismaz viena vēstuļu kastīte; ja pagastā ir vairāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju, pakalpojuma sniedzējs izvieto vienu vēstuļu kastīti uz katriem nākamajiem nepilna vai pilna skaita 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;

  • ja pasta pakalpojumu sniedzējs pagastā vēstuļu korespondences sūtījumu savākšanu nodrošina pēc izsaukuma lietotāja norādītajā adresē, vēstuļu kastītes var neuzstādīt;

 5. vēstuļu kastīti tukšo vismaz vienu reizi dienā un vismaz piecas darba dienas nedēļā, ja tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas par svētku dienām;

 6. vēstuļu kastītes ir noformētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, norādot uz tām pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, vēstuļu kastītes identifikācijas numuru, kā arī vēstuļu kastītes tukšošanas nedēļas dienas un laiku;

 7. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu pārsūtīšanas laiks iekšzemē, kas neattiecas uz pasta sūtījumiem vairumā, ir šāds:

  • pakalpojuma sniedzējs adresātiem piegādā vismaz 90% no visiem vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem nākamajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā līdz pakalpojuma sniedzēja norādītajam laikam vai ievietošanas vēstuļu kastītē līdz vēstuļu kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam;

  • pakalpojuma sniedzējs adresātiem izsniegšanai nodrošina vismaz 98% no visiem pasta paku sūtījumiem ceturtajā darba dienā pēc pasta pakas sūtījuma nodošanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

  • pakalpojuma sniedzējs pārsūta ierakstītu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu no nosūtīšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas līdz izsniegšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietai divu darba dienu laikā;

  • pakalpojuma sniedzējs informāciju par pasta pakas sūtījuma saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad pasta pakas sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

  • pakalpojuma sniedzējs informāciju par ierakstīta vai apdrošināta vēstuļu korespondences sūtījuma saņemšanu adresātam paziņo ar rakstveida vai elektronisku paziņojumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, kad vēstuļu korespondences sūtījums saņemts adresāta pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

 8. pakalpojuma sniedzējs abonētos preses izdevumus adresātam piegādā preses izdevumu iznākšanas dienā, ja abonētie preses izdevumi ir nodoti savākšanai pakalpojuma sniedzējam ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā, ievērojot tabulā norādītos abonēto preses izdevumu piegādes laikus:

Abonēto preses izdevumu piegādes laiksAdministratīvi teritoriālās vienības
līdz plkst. 8.00Rīga, Jelgava, Mārupes pilsēta
līdz plkst. 10.00Ķekavas pilsēta, Garkalnes ciems, Ropažu ciems
līdz plkst. 11.00Baldones pilsēta, Salaspils pilsēta, Saulkrastu pilsēta
līdz plkst. 12.00Iecavas pilsēta, Auces pilsēta, Dobeles pilsēta, Lojas ciems, Inčukalna ciems
līdz plkst. 13.00Liepāja, Aizkraukles pilsēta, Balvu pilsēta, Bauskas pilsēta, Grobiņas pilsēta, Limbažu pilsēta, Olaines pilsēta, Saldus pilsēta, Mālpils ciems, Inciems, Raganas ciems
līdz plkst. 14.00Daugavpils, Jēkabpils, Ogre, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Ādažu pilsēta, Gulbenes pilsēta, Krāslavas pilsēta, Kuldīgas pilsēta, Līvānu pilsēta, Ludzas pilsēta, Skrundas pilsēta, Zilupes pilsēta, Mārupes pagasts, Madonas pilsēta, Lielvārdes pilsēta, Preiļu pilsēta, Siguldas pilsēta, Talsu pilsēta, Kandavas pilsēta, Tukuma pilsēta, Valkas pilsēta, Carnikavas ciems, Ulbrokas ciems
līdz plkst. 15.00Jūrmala, Alūksnes pilsēta, Cēsu pilsēta, Baložu pilsēta, Ikšķiles pilsēta, Vangažu pilsēta, Smiltenes pilsēta, Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts, Baldones pagasts, Ķekavas pagasts, Babītes pagasts, Olaines pagasts, Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Salas pagasts, Stopiņu pagasts, Salaspils pagasts, Saulkrastu pagasts, Sējas pagasts, Inčukalna pagasts, Mālpils pagasts, Siguldas pagasts, Allažu pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mores pagasts
piegādes darba dienāAizkraukles novads, Alūksnes novads, Augšdaugavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Cēsu novads, Dienvidkurzemes novads, Dobeles novads, Gulbenes novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Krāslavas novads, Kuldīgas novads, Ķekavas novads, Limbažu novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Madonas novads, Ogres novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Saldus novads, Smiltenes novads, Talsu novads, Tukuma novads, Valkas novads, Valmieras novads, Ventspils novads, Varakļānu novads

 


 • Neatkarīga universālā pasta pakalpojuma kvalitātes pārbaude 2023.gadā

Saskaņā ar Pasta likuma 30.panta sesto daļu Regulators katru gadu savā tīmekļvietnē publicē ziņojumu, kurā informē par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām izmaksām.

Tradicionālā pasta komersantu tirgus daļas 2021.gadā

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2021.gadā

Tradicionālā pasta komersantu tirgus daļas 2020.gadā

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2020.gadā

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2019.gadā 

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2018.gadā 

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2017.gadā 

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2016.gadā 

Eksprespasta un kurjerpasta komersantu tirgus daļas 2015.gadā