Tarifi

Print

Regulatora pienākumos ūdenssaimniecības nozarē ietilpst komersantu sniegto ūdensapgādes pakalpojumu (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) regulēšana un kanalizācijas pakalpojumu (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrīšana) regulēšana, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms vismaz vienā no minētajiem četriem sabiedriskā pakalpojuma veidiem pārsniedz 100 000 m3 gadā. Ūdenssaimniecības nozares komersanti, kuru sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms nevienā veidā nepārsniedz 100 000 m3 gadā, netiek regulēti.

Informāciju par to kā veidojas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi skatīt šeit. 

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

 

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

 

Tarifi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek noteikti saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izmaksās iekļauj kapitāla atdevi, kapitāla atdeves likmi aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/12 "Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika".

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, ūdensapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās, demogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, blīvums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu sniegšanu varētu nodrošināt. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators. 

Informāciju par to kā veidojas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi skatīt šeit. 

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma. Iesniedzot tarifa projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus par tarifa izmaiņām. Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto un Regulatorā iesniegto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatorā informāciju publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora tīmekļvietnē.

  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/40 ''Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar komersantu iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Regulators pēc nepieciešamības rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādejādi nodrošinot papildus iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt komersantu skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifa projektu. Priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Regulatoram var iesniegt arī uzklausīšanas sanāksmes laikā. 

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi:

  • pieslēgumu blīvums un patērētais apjoms - aptuveni 80 % no ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās ir pastāvīgas (atkarībā no patēriņa apjoma mainās elektroenerģijas izmaksas un dabas resursu nodoklis), tādēļ lietotāju blīvumam un patērētajam pakalpojumu apjomam ir būtiska ietekme uz viena kubikmetra izmaksām;

  • ģeogrāfiskais izvietojums (reljefs, hidroģeoloģiskie un ģeotehniskie apstākļi) - var būtiski ietekmēt elektroenerģijas patēriņu, līdz ar to arī elektroenerģijas izmaksas spiediena nodrošināšanai ūdensapgādes sistēmā un notekūdeņu pārsūknēšanai, kā arī elektroenerģijas izmaksas ūdens ieguvei;

  • nošķirto sistēmu skaits, lielums (iekārtu skaits, inženiertīklu garums) un attālums starp tām - ietekmē personāla izmaksas, iekārtu apkopju, materiālu, transporta un citas sistēmu uzturēšanas izmaksas;

  • iegūtā ūdens kvalitāte - no tās atkarīga kvalitātes un nekaitīguma prasībām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošanai nepieciešamā tehnoloģija, kas ietekmē elektroenerģijas un materiālu izmaksas, kā arī iekārtu uzturēšanas darbu izmaksas;

  • novadīto notekūdeņu kvalitāte - ienākošo notekūdeņu piesārņotības pakāpe ietekmē elektrības, materiālu izmaksas, bieži vien ar DRN apmēru un arī personāla izmaksas;

  • noteiktās prasības notekūdeņu attīrīšanas pakāpei - to nosaka Ministru kabineta noteikumi un no tā atkarīgs, vai pietiek ar mehānisko attīrīšanu, vai arī ir jāveic otrējā (bioloģiskā) attīrīšana vai arī intensīvāka trešējā attīrīšana, kas ietekmē gan iekārtu tehnisko risinājumu, gan ekspluatācijas izmaksas;

  • veikto investīciju apjoms - no tā atkarīgs pamatlīdzekļu nolietojums, kredītu maksājumi, iekārtu un būvju apkalpošanas izmaksas, avāriju biežums, materiālu izmaksas.