Biežāk uzdotie jautājumi

Print
 • tradicionālie pasta pakalpojumi 
 • abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojumi 
 • eksprespasta pakalpojumi 
 • kurjerpasta pakalpojumi 

Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis vai personiski iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu. 

Regulators veido un uztur pasta komersantu reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību tīmekļvietnes sadaļā "Pakalpojumu sniedzēji".

Pasta komersants:

 1. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem vai pieņem no sūtītāja, šķiro, pārvadā un ievieto adresāta pastkastītē tādus vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru izmērs nepārsniedz adresāta pastkastītes izmēru;
 2. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem vai pieņem no sūtītāja šajā likumā noteiktajā veidā, šķiro, pārvadā un izsniedz adresātiem pret parakstu ierakstītus un apdrošinātus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 3. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem vai pieņem no sūtītāja šajā likumā noteiktajā veidā, šķiro, pārvadā un izsniedz adresātiem pret parakstu vienkāršas un apdrošinātas pasta pakas.

Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumu, nodrošina pasta sūtījuma saņemšanu no sūtītāja tā atrašanās vietā vai eksprespasta pakalpojumu sniegšanas vietā, par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu.

Pasta komersants, kas sniedz kurjerpasta pakalpojumu, nodrošina pasta sūtījuma saņemšanu no sūtītāja tā atrašanās vietā, par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu.

Lai reģistrētu pasta sūtījumu, ir jādodas pie pasta komersanta uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu.

Ierakstītos vēstuļu korespondences sūtījumos pārsūta rakstiskus paziņojumus, dokumentus, mākslinieciskas atklātnes vai fotogrāfijas. Par ierakstītas vēstules sūtīšanu sūtītājam tiek izsniegta kvīts.

Lai reģistrētu pasta sūtījumu, ir jādodas pie pasta komersanta uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu.

Apdrošinātos vēstuļu korespondences sūtījumos pārsūta nozīmīgus dokumentus (diplomus, pases, dzimšanas un laulības apliecības, pensiju un tiesu lietas, loterijas biļetes u.c.), fotouzņēmumus, mākslinieciskās atklātnes un citus dokumentus, kuri sūtītājam un saņēmējam ir vērtīgi. Apdrošinātas vēstules saturs ir apdrošināts par deklarētu vērtību pret zudumu, nolaupīšanu vai sabojāšanu. Par apdrošinātas vēstules sūtīšanu sūtītājam tiek izsniegta kvīts.

Uz visiem pasta sūtījumiem Latvijā adresi raksta šādā kārtībā: adresāta vārds, uzvārds (uzņēmuma, iestādes nosaukums); ielas nosaukums, mājas un dzīvokļa numurs; apdzīvotās vietas, pilsētas nosaukums. Adreses beigās uzrāda pasta indeksu.

Uz pasta sūtījuma augšējā pusē kreisajā stūrī vai aploksnes otrā pusē uzrāda nosūtītāja adresi.

Uz starptautiskajiem pasta sūtījumiem adresi raksta izsniegšanas vietas valsts vai arī citā šajā valstī zināmā valodā, vai franču valodā, valsts nosaukumu uzrādot latīņu burtiem. Uz Amerikas Savienotajām Valstīm visa adrese jāraksta drukātiem burtiem.

Sūtītāja tiesības:

Līdz brīdim, kad pasta sūtījums ir izsniegts adresātam, sūtītājs, iesniedzot rakstveida iesniegumu pasta komersantam un uzrādot pasta sūtījuma kvīts oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesīgs:

 1. saņemt atpakaļ paša nodoto pasta sūtījumu;
 2. dot norādījumu piegādāt pasta sūtījumu uz citu adresi un izsniegt pasta sūtījumu citai personai vai piegādāt adresātam uz citu adresi;
 3. pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas;
 4. dot norādījumu izsniegt adresātam pēcmaksas sūtījumu (kas izsniedzams adresātam, iekasējot no viņa sūtītāja norādīto naudas summu), neiekasējot no viņa pēcmaksu, vai iekasēt no adresāta pēcmaksu par apdrošinātu pasta sūtījumu, kas nosūtīšanas brīdī nebija kvalificēts kā pēcmaksas pasta sūtījums;
 5. samazināt iepriekš noteikto pēcmaksu vai to palielināt, nepārsniedzot pasta sūtījuma apdrošinājuma summu;
 6. dot norādījumu izsniegt adresātam pasta sūtījumu noteiktā pasta darba dienā, ja sūtītājam vēlamais laiks, kad pasta sūtījumam jāsasniedz adresāts, pārsniedz kvalitātes prasībās noteikto pārsūtīšanas laiku.

 Sūtītājam vienu gadu, skaitot no dienas, kad pasta sūtījums nodots pasta komersantam un izsniegta pasta komersanta kvīts, ir prasījuma tiesības uz iekasēto pēcmaksas sūtījuma summu, apdrošināta pasta sūtījuma saturu vai naudas summu, kas saņemta, to pārdodot.

Adresāta tiesības:

Adresāts, iesniedzot rakstveida iesniegumu, ir tiesīgs dot pasta komersantam šādus norādījumus:

 1. piegādāt viņam adresētos sūtījumus uz citu adresi;
 2. glabāt pasta pakalpojumu sniegšanas vietā viņam adresētos pasta sūtījumus līdz diviem mēnešiem no dienas, kad tie saņemti attiecīgajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

Adresāts ir tiesīgs, neatverot pasta sūtījumu, atteikties no tā saņemšanas. Šajā gadījumā adresāts izdara atzīmi uz pasta sūtījuma vai pavaddokumentiem. Ja adresāts atsakās izdarīt minēto atzīmi, to izdara pasta komersanta darbinieks.

Adresāts — ja vien pasta komersants nodrošina iespēju informēt to par sūtījuma saņemšanu, izmantojot noteiktus elektronisko sakaru līdzekļus, — ir tiesīgs pasta komersanta noteiktajā kārtībā pieprasīt, lai tas informē adresātu par pasta sūtījuma saņemšanu, izmantojot attiecīgus elektronisko sakaru līdzekļus. Šādā gadījumā rakstveida informatīvais paziņojums papīra formā par sūtījuma saņemšanu adresātam nav jāpiegādā.

Sūtītāja pienākumi:

Noformējot pasta sūtījumu, sūtītājam ir pienākums ievērot adreses norādīšanas prasības. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adreses norādāmas uz pasta sūtījuma. Nododot pasta komersantam nosūtīšanai pasta sūtījumu — bandroli, sīkpaku vai pasta paku, sūtītājam ir pienākums rakstveidā norādīt personu apliecinoša dokumenta datus un personas datus. Personai, kura nosūta pasta sūtījumu vai nodod to citai personai nogādāšanai pasta komersantam, ir pienākums sevi kā sūtījuma nosūtītāju norādīt uz pasta sūtījuma.

Pasta komersantam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus šādos gadījumos:

 1. adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī;
 2. izbeidzies neizsniegtā pasta sūtījuma glabāšanas termiņš un nav iespējams noskaidrot precīzu sūtītāja adresi, lai neizsniegto pasta sūtījumu varētu nosūtīt atpakaļ sūtītājam;
 3. uz iepakojama redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums ir bojāts un var sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas vai kļūt bīstams pasta komersanta darbiniekiem;
 4. ir attiecīgs kompetentas valsts iestādes lēmums.

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt šādus priekšmetus vai vielas:

 1. narkotiskās vai psihotropās vielas;
 2. pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana (bērnu pornogrāfija), cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība;
 3. priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 4. priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;
 5. priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
 6. pastkartes vai vēstules ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šīm pastkartēm vai vēstulēm apmainās personas, kuras uz sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
 7. sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 8. naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus);
 9. priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā.

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt dzīvniekus.

Pasta pakalpojumu tarifus nosaka pasta komersants.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Pasta komersantam ir tiesības noteikt lietotājiem sniedzamo pasta pakalpojumu tarifu atlaides, izņemot gadījumus, kad Regulators šādas atlaides atzinis par nevienlīdzīgām.

Universālais pasta pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Regulators pasta komersantam nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, paredzot šādus nosacījumus:

 1. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti);
 2. kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu;
 3. prasību nodrošināt pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Regulators uzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktām prasībām.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumus adresātiem nākamajā darba diena piegādā vismaz 90% no visiem A klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem.

Sūdzību par pasta pakalpojumu iesniedz attiecīgajam pasta komersantam, kurš to izskata un sniedz atbildi ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Atbildes uz sūdzībām par pārrobežu pasta pakalpojumiem sniedz Pasaules Pasta konvencijā un tās reglamentos noteiktajā kārtībā un termiņā. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pasta komersanta atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu pasta pakalpojuma veidu, viņam ir tiesības tāda paša satura sūdzību kopā ar pasta komersanta atbildi iesniegt Regulatoram.

Atlīdzību par pārrobežu pasta sūtījumu nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu pasta komersants izmaksā saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu.