Elektroenerģijas tirgus atvēršana

Print

?Latvijā elektroenerģijas tirgus atvēršana tika īstenota pakāpeniski saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu. 2007.gadā tirgu atvēra komersantiem ar lielu elektroenerģijas patēriņa apjomu, sākot ar 2012.gada 1.aprīli tirgū iesaistīja elektroenerģijas lietotājus, kuru elektroenerģijas patēriņš ir vidēji liels, un no 2012.gada 1.novembra elektroenerģiju brīvajā tirgū varēja iegādāties arī pārējie komersanti. ?No 2015.gada 1.janvāra tirgus tika atvērts mājsaimniecībām. Kopējā elektroenerģijas tirgus patēriņā komersantu elektroenerģijas patēriņš veido 75% un 25% - mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņš.

Īsi un kodolīgi par elektroenerģijas tirgu:

 

Elektroenerģijas tirgus nozīmē elektroenerģijas pirkšanu un pārdošanu par vienošanās cenu. Elektroenerģijas lietotājs var brīvi izvēlēties sev tīkamāko elektroenerģijas tirgotāju un izdevīgāko piedāvājumu.

Elektroenerģiju tirgū pārdod ne tikai elektroenerģijas ražotāji, bet arī tirgotāji. Komersantiem, kuri pārdod elektroenerģiju jebkuriem enerģijas lietotājiem, ir jābūt reģistrētiem Regulatora veidotā elektroenerģijas tirgotāju reģistrā. Elektrības pircējs ir elektroenerģijas galalietotājs vai elektroenerģijas tirgotājs. Tāpat kā jebkurā atvērtā tirgū, elektroenerģijas lietotājs elektroenerģiju pērk no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi tam šķiet visizdevīgākie, slēdzot ar tirgotāju līgumu uz noteiktu periodu. 

Elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta esošās energoapgādes infrastruktūras ietvaros, proti, elektroenerģijas fiziskais piegādātājs ir sadales sistēmas operators.

Elektroenerģijas tirgus atvēršana brīvai konkurencei nozīmē, ka elektroenerģijas cena vairs netiek regulēta. Elektroenerģijas cenu nosaka elektroenerģijas tirgotāji, savstarpēji konkurējot. Elektroenerģijas mazumtirdzniecības cena veidojas no elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas un tirgotāja uzcenojuma. 

Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cena tiek noteikta elektroenerģijas biržā Nord Pool, un tā ir atkarīga no elektroenerģijas ražotāju piedāvājuma un elektroenerģijas tirgotāju pieprasījuma konkrētajā stundā, kā arī no vietējo elektroenerģijas ražotāju izmaksām un ražošanas jaudām, pārvades sistēmu jaudas, CO2 emisiju kvotu cenas un energoresursu cenas pasaulē. Parasti elektroenerģijas pieprasījums ir lielāks dienā, bet mazāks vakaros un brīvdienās, līdz ar to arī elektroenerģijas cena svārstās atbilstoši tirgus pieprasījumam un piedāvājumam.

Ikmēneša maksājumu par elektroenerģijas patēriņu veido ne tikai elektroenerģijas cena. Rēķinā par elektroenerģijas patēriņu ir ietverts arī regulēts tarifs par elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumiem, Regulatora apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) jeb atbalsta maksājumi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem un koģenerācijā, un pievienotās vērtības nodoklis.

Pirmkārt, elektroenerģijas lietotājs var brīvi izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju un tirgotāja piedāvājumu. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, elektronisko sakaru tirgū, kad var brīvi izvēlēties sev tīkamāko mobilo sakaru operatoru un kādu no viņa piedāvājumiem. Mājsaimniecībām vairs netiek piemērots AS "Latvenergo" regulētais "Starta" un "Pamata" tarifs.

Informāciju par komersantiem, kas ir paziņojuši, ka tirgos elektroenerģiju mājsaimniecībām, var iegūt AS "Sadales tīkls" tīmekļvietnē.

Jāatceras, ka elektroenerģijas tirgotāja maiņa var notikt ar nākamā mēneša pirmo datumu, līdz ar to līgums ar jauno elektroenerģijas tirgotāju ir jānoslēdz līdz tekošā mēneša 15.datumam. Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta izdotie noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Otrkārt, komersanti slēdz līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un sadales sistēmas operatoru. Mājsaimniecībām ir citāda kārtība. Tās slēdz līgumu tikai ar elektroenerģijas tirgotāju. Atsevišķs līgums ar sadales sistēmas operatoru, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi līdz mājām, nav jāslēdz. Līgumā, ko mājsaimniecības slēdz ar elektroenerģijas tirgotāju, norādītajā cenā ir ietverta gan maksa par elektroenerģiju, gan pārvades un sadales pakalpojumu izmaksas, gan arī obligātā iepirkuma komponenšu maksājumi. Ar sadales sistēmas operatoru par sadales pakalpojumiem norēķinās elektroenerģijas tirgotājs.

Salīdzinot tirgotāju piedāvājumus un slēdzot līgumu, jāpievērš uzmanība:

- elektroenerģijas cenai;

- papildmaksājumiem, piemēram, patēriņa nodrošinājums;

- līguma termiņam;

- līguma automātiskai pagarināšanai;

- norēķinu veidam – maksājums atbilstoši faktiskajam patēriņam vai izlīdzinātais maksājums;

- līguma izbeigšanas nosacījumiem, piemēram, līgumsoda apmēram;

- rēķina saņemšanas kārtībai un maksai par to, piemēram, rēķins tiek sūtīts pa pastu vai elektroniski.

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi  detalizēti nosaka elektroenerģijas lietotāja un tirgotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par pakalpojumiem, kā arī kārtību un gadījumus, kādos tirgotājs drīkst pārtraukt elektroenerģijas piegādi un lauzt līgumu.

Regulatora lēmums Nr.1/16 "Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem" nosaka, kāda informācija tirgotājam ir jāietver elektroenerģijas galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos. 

Treškārt, arī atvērto elektroenerģijas tirgu turpina uzraudzīt Regulators. Regulators:

- uzrauga, lai elektroenerģijas sistēmu operatori, ražotāji un tirgotāji savā darbībā ievēro likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un speciālos normatīvos aktus;

- licencē elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu operatorus un reģistrē elektroenerģijas tirgotājus un ražotājus;

- izskata iesniegumus, sūdzības un strīdus par elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu. Jāņem vērā, ka sūdzības par elektroenerģijas maksājumiem vai negodīgu komercpraksi un vienlīdzīgiem nosacījumiem regulators neizskata. Šāda veida strīdus izskata tiesa.

- apstiprina pārvades un sadales pakalpojumu tarifus un obligātā iepirkuma komponentes;

- uzrauga elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu, lai tajā uz līdzvērtīgiem noteikumiem ir iespējams darboties ikvienam elektroenerģijas tirgotājam un tirgū netiktu pieļautas dažādas manipulācijas. Šo funkciju Regulators veic atbilstoši Eiropas Savienības REMIT regulai "Regula par enerģijas vairumtirdzniecības tirgus integritāti un pārredzamību".

Elektroenerģijas tirgus pakāpenisku atvēršanu īsteno visā Eiropā. Piemēram, Somija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija elektroenerģijas tirgu atvēra jau 90to gadu sākumā. Jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis savus tirgus atver šobrīd.

Starp Baltijas valstīm Latvija ir pirmā, kas uzsāka tirgus atvēršanu 2007.gadā. Igaunija elektroenerģijas tirgu daļēji atvēra 2010.gadā, bet kopš 2013.gada 1.janvāra tas ir atvērts pilnībā. Lietuva, savukārt, elektroenerģijas tirgu juridiskām personām atvēra 2013.gada 1.janvārī.