Regulators apkopo informāciju par strīdiem, kas 2018. gadā skatīti ārpustiesas kārtībā

Print
Elektroenerģija

Ikvienam sabiedrisko pakalpojumu lietotājam regulējamo nozaru jomās (elektrība, dabasgāze, siltumapgāde, ūdenssaimniecība, elektroniskie sakari, pasts, sadzīves atkritumu apglabāšana) ir tiesības vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā), ja ir radies strīds ar pakalpojumu sniedzēju. Regulators ir apkopojis informāciju par  2018. gadā izvērtētajiem un  ārpustiesas kārtībā izskatītajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju strīdiem.

Tie ir strīdi, kas izskatīti padomes sēdē un par kuriem pieņemti lēmumi.

Regulators 2018. gadā izskatīja četrus ierosinātus strīdus enerģētikas nozarē un ūdenssaimniecības nozarē, kuros pieņēma lēmumus pēc būtības. Divi izskatītie strīdi bija radušies starp sabiedrisko pakalpojumu lietotāju kā fizisku personu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju kā juridisku personu. Divi izskatītie strīdi bija radušies starp sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kur abas strīdos iesaistītās puses bija juridiskas personas. Pārējās regulējamās nozarēs 2018. gadā strīdi netika ierosināti.

Enerģētikas nozarē elektroenerģijas apgādē viens strīds tika izskatīts par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atteikumu noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu par elektroenerģijas piegādi un viens strīds - par elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas tiesiskumu. 

Savukārt ūdenssaimniecības nozarē viens strīds tika izskatīts par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atteikumu noslēgt jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. Viens strīds bija par ūdensapgādes pakalpojumu līguma noslēgšanu un rēķinu izsniegšanu.

Plašāk par izskatītajiem strīdiem un to apkopojumu ir iespējams iepazīties Pārskatā par ārpustiesas strīdiem 2018. gadā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēs.

Regulators kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Regulatora likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

Regulators ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par strīda izskatīšanu un ir izvērtēts iesniegums un pievienotie pierādījumi, kas pamato strīda priekšmetu un pierāda veiktos pasākumus strīda atrisināšanai izlīguma veidā, pieņem lēmumu par strīda izskatīšanas ierosināšanu vai sniedz atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu.

Regulators izvērtē strīdu pēc būtības, konstatē lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktus un izskata strīdu triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par strīda izskatīšanas ierosināšanu.

Ārpustiesas strīdu vidējais risināšanas ilgums Regulatorā ir nepilni trīs mēneši no dienas, kad Regulators pieņem lēmumu par strīda izskatīšanas ierosināšanu.